Pixelocybe v1.3.0 Win

插件Pixelocybe是一种动态马赛克滤镜,它会根据其亮度或输入层的亮度为每个像素生成马赛克块。该插件最强大的功能之一就是它接受第二层作为输入,这允许您将任何输入或过滤器传输到pixelcycube插件中,从而创建无穷的组合。

支持Win系统:

After Effects 2023, 2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
Premiere 2023, 2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

v1.3.0更新内容:

• 曲线相位分割(仅限 RGB 过滤)- R/B 分量的附加曲线相移
• 修复了构图高度超过 4096 像素的未注册版本的崩溃问题(水印错误)
• 修复了在某些条件下使用透明相位时出现的不需要的图像闪烁问题
• Aescripts 框架 v4.0.7 – 改进了许可证检查的稳定性

发表回复

后才能评论