Fast Camera Lens Blur v5.1.0a

插件可以快速制作逼真的摄像机镜头模糊效果,渲染速度快!多种参数可控制. 此外,它还可以渲染通常通过组合几层模糊来表示的辉光。插件支持4种类型的模糊:正六边形,正八边形,十二边形和16边形。

 

5.1.0 更新内容:支持 MFR(多帧渲染)

支持Win系统:

After Effects 2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
Premiere 2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

发表回复

后才能评论